Regulamin sklepu

 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO b2b.aquasolution.pl
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego będącego serwisem internetowym służącym Klientom do zakupów hurtowych Towarów, prowadzonego pod adresem http://www.b2b.aquasolution.pl/ (dalej "Sklep") przez Aqua Solution sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601566, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 679-312-26-39 oraz numerem statystycznym REGON 363711926, kapitał zakładowy w wysokości 25.000,00 zł (dalej "Sprzedawca").
   1. DEFINICJE
    1. Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres dostawy.
      1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy).
        1. Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych zawierający co najmniej 6 pozycji, ustalany w sposób indywidualny przez Klienta przy okazji Rejestracji. Hasło ma charakter poufny i może być zmieniane przez Klienta z dowolną częstotliwością, przy czym za wszelkie skutki ujawnienia Hasła odpowiada wyłącznie Klient, z wyjątkiem sytuacji, w których do ujawnienia Hasła Klienta doszło z winy Sprzedawcy,w szczególności w wyniku nienależytego zabezpieczenia danych.
         1. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i która zawiera poprzez Sklep Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dla której Umowa Sprzedaży posiada zawodowy charakter, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, jak również z charakteru Sklepu, który jest Sklepem hurtowym.
          1. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w Sklepie, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.
           1. Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami.
            1. Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.
             1. Polityka prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny pod tym adresem https://b2b.aquasolution.pl.
              1. Regulamin – Niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu.
               1. Rejestracja – przypisanie Klientowi loginu (minimum 3, a maksimum 40 znaków (tylko litery lub cyfry)) i Hasła, które będą go identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając opcję „Zarejestruj konto” i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami.
                1. Towar – produkt dostępny w Sklepie, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu.
                 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.
                  1. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie Regulaminu.
                   1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00; Klient może składać Zamówienia na dostępne Towary, oraz na Towary wymagające sprowadzenia przez Sklep.
                    1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
                     1. 1.1 Sklep prowadzi sprzedaż hurtową Towarów, w szczególności ekspresów do kawy, dystrybutorów wody, fontann wody pitnej, kawy, środków chemicznych, filtrów wody, złączek i akcesoriów do ekspresów za pośrednictwem sieci Internet. Sklep dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w formie prowadzenia Konta, interaktywnych formularzy oraz Newslettera.
                      1. 1.2 Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Klient nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać ze Sklepu. Akceptujący Regulamin oświadcza w szczególności, że korzysta ze Sklepu w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej, a Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep posiadają dla niego zawodowy charakter, co Sprzedawca jest uprawniony zweryfikować. Jeżeli osoba korzystająca ze Sklepu nie spełnia warunków określonych niniejszym Regulaminem, Sprzedawca ma prawo odrzucić przesłany formularz rejestracyjny lub Zamówienie.
                       1. 1.3 Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. W szczególności nie mają zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.
                        1. 1.4 Warunkiem skuteczności umów zawieranych w ramach Sklepu jest to, iż Klient nie jest konsumentem, ani przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, którym przepisy przyznają ochroną przewidzianą dla konsumentów.
                         1. 1.5 W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Sklepu, zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 10.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 40.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 44.0 lub jej nowsza wersja; aktywne konto poczty elektronicznej (email); włączona obsługa Cookies i JavaScript. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x800 pikseli.
                          1. 1.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klientów z urządzeń lub programów niespełniających wymagań technicznych wymaganych do poprawnego korzystania ze Sklepu.
                           1. 1.7 Usługodawca uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Sklepu lub Usług, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług. Takie zmiany nie będą stanowiły zmiany Regulaminu.
                            1. 1.8 Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
                            2. 2. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
                             1. 2.1. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
                             2. 2.2. W celu założenia Konta, Klient dopełnia procedury rejestracji Konta tj. podaje:
                              1. a) opis działalności
                              2. b) nazwa firmy
                              3. c) numer NIP
                              4. d) adres siedziby
                              5. e) adres dostawy jeśli inny niż siedziby
                              6. f) numer telefon
                              7. g) adres email
                              8. h) imię i nazwisko osoby reprezentujacej
                              9. Rejestracja inicjowana jest za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie. Następnie Klient postępuje zgodnie z komunikatami oraz treścią maila wysyłanego Klientowi w celu aktywacji Konta.
                             3. 2.3. Wraz z wysłaniem zgłoszenia rejestracyjnego Konta, dana osoba:
                              1. a) oświadcza, że jest odpowiednio umocowana do działania w imieniu i na rzecz Klienta;
                              2. b) w imieniu i na rzecz Klienta akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu odbiorcy.
                             4. 2.4. Sprzedawca może uzależnić rejestrację Konta lub korzystanie ze Sklepu od weryfikacji lub uwiarygodnienia danych, które Klient podaje podczas rejestracji lub zamieszcza na Koncie.
                             5. 2.5. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez wiadomość wysłaną na adres email Klienta między Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o prowadzenie Konta na czas nieokreślony.
                             6. 2.6. W procesie rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.
                             7. 2.7. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku podania przez Klienta prawidłowych lub aktualnych danych.
                             8. 2.8. Klient jest uprawniony do usunięcia Konta i wypowiedzenia umowy o jego prowadzenie w każdej chwili bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego żądania przez Sprzedawcę.
                             9. 2.9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę z Klientem, także poprzez usunięcie Konta Klienta, w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
                              1. a) naruszenia przez Klienta warunków Regulaminu,
                              2. b) podejmowania przez Klienta działań na szkodę innych Klientów, osób trzecich lub Sprzedawcy,
                              3. c) gdy Sprzedawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa, ma obowiązek wypowiedzieć umowę.
                             10. 2.10. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które powodują lub mogłyby powodować destabilizację pracy Sklepu.
                             11. 3. UMOWA SPRZEDAŻY
                              1. 3.1. Składać Zamówienia mogą wyłącznie zalogowani Klienci poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”.
                              2. 3.2. Przesłanie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości email, stanowiącej potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Sprzedawca zastrzega, iż może odmówić realizacji Zamówienia, w przypadku gdy Klient nie stosuje się do zasad niniejszego Regulaminu.
                              3. 3.3. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez telefoniczny lub mailowy kontakt ze Sprzedawcą.
                              4. 3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez zamieszczenie ich w Koncie Klienta oraz przesłanie ich Klientowi na podany adres email. Faktura VAT za Zamówienie zostanie wysłana do Klienta drogą mailową. W przypadku konieczności dokonania przedpłaty lub zapłaty za zamówiony Towar przed jego wysłaniem do Klienta, Klient może pobrać z panelu Sklepu („Moje konto”) wygenerowaną automatycznie przez Sklep pro-formę.
                              5. 3.5. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane, w tym poprawny adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane konieczne do wykonania Zamówienia nie są kompletne lub są nieprawidłowe. Jeżeli skuteczny kontakt z Klientem nie jest możliwy, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.
                              6. 3.6. Czas Realizacji Zamówienia wynosi 1 (jeden) Dzień Roboczy. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
                               1. a) w przypadku płatności za Zamówienie poprzez przelew bankowy lub płatność elektroniczną – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę;
                               2. b) w przypadku płatności za Zamówienie przy odbiorze lub za pobraniem – po zawarciu Umowy Sprzedaży;
                               3. c) w przypadku posiadania przez Klienta przyznanego mu przez Sprzedawcę, wystarczającego na realizację danej Umowy Sprzedaży, limitu kredytowego – po zawarciu Umowy Sprzedaży.
                              7. 3.7. Po ww. Czasie Realizacji, Towar wydawany jest przewoźnikowi lub gotowy jest do odbioru w siedzibie Sprzedawcy.
                              8. 4. CENY I PŁATNOŚCI
                               1. 4.1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami netto (nie zawierają podatku VAT), wyrażone są w złotych polskich, nie zawierają kosztów przesyłki.
                               2. 4.2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia przed jego wysłaniem do Sprzedawcy.
                               3. 4.3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
                                1. a) płatność „za pobraniem”, z zastrzeżeniem iż wymagana jest wówczas dopłata do Zamówienia każdorazowo wskazana w Zamówieniu;
                                2. b) płatność gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy;
                                3. c) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy każdorazowo wskazany w dokumencie księgowym;
                                4. d) płatność elektroniczna za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU lub innego systemu płatności.
                               4. 4.4. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie określonym w Umowie Sprzedaży, pod rygorem odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem płatności przy odbiorze lub za pobraniem.
                               5. 4.5. Sprzedawca prowadzi politykę rabatową dla wybranych zgodnie z kryteriami własnymi, Klientów. Rabaty mogą także zostać przyznane Klientowi automatycznie zgodnie z profilem każdego Klienta.
                               6. 4.6. Sprzedawca może przyznać Klientowi, według własnego uznania, limit kredytowy i odroczony termin płatności. Zasady przyznawania i utrzymania limitu kredytowego, w szczególności jego wysokość, dokumenty Klienta niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie limitu kredytowego, wskazuje każdorazowo Sprzedawca.
                               7. 5. DOSTAWA
                                1. 5.1. Towar nadawany jest w sposób i pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia, przy czym Klient może wybrać jedną z następujących form dostarczenia Zamówienia:
                                 1. a) za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej w trakcie dokonywania Zamówienia;
                                 2. b) odbioru osobistego przez Klienta;
                                 3. c) za pośrednictwem wskazanego w Zamówieniu przewoźnika w przypadku przesyłek paletowych.
                                2. 5.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
                               8. 5.3. Klient ponosi koszty wysyłki zgodnie z cennikiem dostawy wskazanym w Zamówieniu.
                               9. 5.4. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient zobowiązany jest ustalić niezwłocznie z przewoźnikiem protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem sporządzenia protokołu reklamacyjnego przez Klienta.
                               10. 5.5. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
                               11. 5.6. Klient w ciągu 3 dni od dnia wydania Towaru może zgłosić Sprzedawcy niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie ilości lub parametrów Towaru (niezgodność Towaru z dokonanym przez Klienta Zamówieniem). Klient nie może odesłać Towaru bez uprzedniego porozumienia się ze Sprzedawcą i obowiązany jest przechować Towar dopóki w normalnym toku czynności Sprzedawca nie będzie mógł postąpić z rzeczą zgodnie z procesem reklamacyjnym. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłaszać pocztą elektroniczną na adres email biuro@aquasolution.pl, z zastrzeżeniem iż jest ono ważne i skuteczne pod warunkiem potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę drogą mailową.
                               12. 5.7. Odpowiedź na reklamację Klient otrzyma na adres email podany w zgłoszeniu w ciągu 14 (czternastu) dni od jego otrzymania przez Sprzedawcę.
                               13. 6. RĘKOJMIA
                                1. 6.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.
                                2. 7. GWARANCJA
                                 1. 7.1. Gwarancja na Towar przysługuje tylko jeśli jest to wyraźnie zaznaczone w opisie Towaru, iż jest on objęty gwarancją. Zapisy dotyczące gwarancji mogą zostać opisane także w dokumencie załączonym do prezentacji Towaru.
                                 2. 7.2. Roszczenia z tytułu gwarancji, o ile została udzielona, należy zgłaszać bezpośrednio do producenta lub podmiotu wskazanego w warunkach gwarancyjnych opisujących każdy Towar indywidualnie.
                                 3. 7.3. Gwarancja może określać, iż uprawnienia gwarancyjne ważne są tylko i wyłącznie dla pierwszego nabywcy i nie mogą być odstąpione osobom drugim lub dalszym nabywcom przedmiotu gwarancji.
                                 4. 8. REKLAMACJA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
                                  1. 8.1. Klient obowiązany jest poinformować Sprzedawcę niezwłocznie o problemach w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu.
                                  2. 8.2. Informacje powyższe Klient może zgłaszać pocztą elektroniczną na adres email biuro@aquasolution.pl. Odpowiedź na zgłoszenie Klient otrzyma na adres email podany w zgłoszeniu w ciągu 14 (czternastu) dni od jego otrzymania przez Sprzedawcę.
                                  3. 8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przejściowego braku dostępu do platformy sprzedażowej Sklepu, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z takich przerw.
                                  4. 8.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania ze sprzętu lub Internetu przez Klienta lub za szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich np. operatorów telekomunikacyjnych, w szczególności powstałych w trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu.
                                  5. 9. NEWSLETTER
                                   1. 9.1. Usługi subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
                                   2. 9.2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient:
                                    1. a) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.b2b.aquasolution.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (email) usługę Newslettera;
                                    2. b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera;
                                    3. c) uaktywnia przycisk „Zapisz się”;
                                   3. 9.3. Z chwilą aktywacji przycisku „Zapisz się”, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
                                   4. 9.4. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji poprzez link zawarty w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
                                   5. 10. ZMIANA REGULAMINU
                                    1. 10.1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą udostępniane pod adresem b2b.aquasolution.pl. Klienci zostaną poinformowani uprzednio o zmianie Regulaminu w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób.
                                    2. 10.2. Jeżeli Klient nie usunie Konta do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu, uznaje się, że zaakceptował on zmieniony Regulamin.
                                    3. 10.3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
                                    4. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                     1. 11.1. Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Klientem a Sprzedawcą, zawierane są na podstawie prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
                                     2. 11.2. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treść po wyłączeniu postanowień nieważnych nie da się w sposób racjonalny pogodzić z resztą Regulaminu. Nieważne postanowienia Regulaminu zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, których treść w sposób jak najbardziej zbliżony odpowiadać ich gospodarczemu celowi. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie także w przypadku częściowej nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.
                                     3. 11.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi z winy nieumyślnej i odpowiada za szkody w granicach rzeczywistych strat poniesionych przez Klienta.
                                     4. 11.4. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie Sprzedawcy, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
                                     5. 11.5. Wszelkie spory Sprzedawca oraz Klient zobowiązują się rozwiązywać działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu obu stron, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny. Sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
                                     6. 11.6. Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie b2b.quasolution.pl stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
                                     7. 11.7. Data wejścia w życie Regulaminu: 01 maj 2021 roku
pixel