Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO b2b.aquasolution.pl

obowiązująca od dnia 3 maja 2021

DEFINICJE

 

1. Administrator Aqua Solution sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601566, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 679-312-26-39 oraz numerem statystycznym REGON 363711926, kapitał zakładowy w wysokości 25.000,00 zł.

 

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i która zawiera poprzez Sklep umowę sprzedaży towarów związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dla której umowa sprzedaży posiada zawodowy charakter, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, jak również z charakteru Sklepu, który jest internetowym sklepem hurtowym.

 

3. Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego zamówieniami.

 

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

5. Sklep – serwis internetowy służący Klientom do zakupów hurtowych towarów, prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.b2b.aquasolution.pl/

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU

 

1.    Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, które uzyskał od Klientów w związku z rejestracją przez Klientów Konta w Sklepie, dokonywanymi w Sklepie transakcjami potwierdzonymi wystawionymi fakturami VAT lub ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG , KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

Administrator przetwarza także numer rachunku bankowego, z którego dokonywano płatności.

Dodatkowo przetwarza także dane behawioralne Klientów, tj. dane dotyczące zachowań, w tym: dokonywanych transakcji, reklamacji, historię korespondencji i kontaktów z Administratorem, aktywności w Sklepie. Są to dane takie jak: oglądane towary, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty.

2.       Podanie przez Klienta danych osobowych jest w pełni dobrowolne . Ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, lecz może być obowiązkiem jedynie umownym.

Dane osobowe są jednak niezbędne do założenia Konta, złożenia zamówienia w Sklepie i dostawy towaru nim objętego, wystawienia faktury VAT lub przesłania newslettera, lub informacji handlowych, lub obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia przez Administratora odpowiedzi na wiadomości Klienta.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE

 

1.       Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu:

1)      zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez czas niezbędny do wykonania danej umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

2)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientom treści i funkcjonalności udostępnionych w Sklepie, udostępniania formularzy kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

3)     wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) obejmujących m.in.:

a)     obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i o rachunkowości;

b)    przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

4)    realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) występujących w przypadku:

a)     ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);

b)    tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub naszych działań związanych z umową;

c)     zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;

d)    w celach marketingowych Administratora, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;

e)     ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

 

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia towarów), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych). W przypadku reklamacji dane Klientów mogą zostać przekazane dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego towaru objętego uprawnieniami.

 

MARKETING

 

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 

1.       Wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.      Wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna).

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Klientów). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Klientów. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

3.      Prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług - kierowanie e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe.

Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Klienta będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Klienta zgody (marketing bezpośredni). Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Klient sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

 

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących liczby i częstotliwość zakupów oraz liczby i rodzaju zakupionych towarów w celu analizy zachowania Klientów lub stworzenia prognozy na przyszłość.

UPRAWNIENIA KLIENTA

1.       Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora danych:

         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;

         prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;

         prawo usunięcia danych osobowych;

         prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

         prawo do przeniesienia danych osobowych;

         prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;

         prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych Klienta na potrzeby marketingowe, przetwarzania przez Administratora danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

2.      Swoje prawa Klient może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem. Z żądaniami Klient może wystąpić do Administratora poprzez przekazanie oświadczenia mailowo na adres: biuro@aquasolution.pl.

3.      Oświadczenie powinno w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

1)      z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

2)     jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność, otrzymywanie informacji handlowych na określony adres email, itp.);

3)     jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

4.     Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

5.      Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

6.     Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek.

 

PLIKI COOKIES I ANALITYKA INTERNETOWA

 

Aby uatrakcyjnić stronę internetową, na której umieszczony jest Sklep oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, Administrator stosuje tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na optymalnej prezentacji oferty Administratora.

Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta. Niektóre używane przez Administratora cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Klienta i umożliwiają Administratorowi rozpoznanie przeglądarki Klienta przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies przeglądarki internetowej Klienta. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność strony internetowej Sklepu może zostać ograniczona.

Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Klienta w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące korzystania przez Klienta z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, adres IP Klienta jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Klienta w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Google DoubleClick stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US- Privacy Shield . Aktualny certyfikat dostępny jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield .

Klienci mogą dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance (https://youradchoices.com/). Klienci Mogą również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność strony internetowej może zostać ograniczona.

 

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Niniejsza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty.

Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Klienta ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Klienta z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, adres IP Klienta jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Klienta w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US- Privacy Shield . Aktualny certyfikat dostępny jest pod adresem https://www.privacyshield.gov/list. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield .

Klienci mogą zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Klientów z niniejszej strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli Klienci pobiorą i zainstalują wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej Klienci mogą również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na niniejszej stronie internetowej. Na urządzeniu końcowym Klienta zapisany zostanie wówczas plik cookie opt -out. Jeśli Klient usunie pliki cookies, wówczas musi ponownie kliknąć w powyższy link.

 

 

Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu

Google AdWords Remarketing

Z pomocą Google Adwords Administrator promuje niniejszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Klientów stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe służy ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na optymalnym działaniu strony internetowej na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy Klient wyrazi zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Klienta oraz wykorzystanie informacji z konta Google Klienta do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku Klient będzie zalogowany podczas wizyty na niniejsze stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta dane Klienta razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane osobowe Klienta z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US- Privacy Shield . Aktualny certyfikat dostępny jest pod pod adresem https://www.privacyshield.gov/list. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield .

Klient może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto Klient może zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance (https://youradchoices.com/).

 

Wtyczki portali społecznościowych

Wykorzystanie wtyczek internetowych

Na niniejszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („ wtyczki“ ) serwisów społecznościowych. Wyświetlając niniejszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Klienta nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Klienta i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Klienta wyświetliła niniejszą stronę, nawet jeśli Klient nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Klienta) jest przez przeglądarkę Klienta przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Klient zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na niniejszej stronie do profilu Klienta w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Klient użyje danej wtyczki, np. kliknie na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Klienta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Klienta w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Klienta zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.

https://www.facebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

Jeśli Klient nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na niniejszej stronie internetowej bezpośrednio profilowi Klienta w danym serwisie, to przed wizytą na niniejszej stronie konieczne jest uprzednie wylogowanie się z tego serwisu. Klient może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki Klienta, np. blokowanie skryptów za pomocą „ NoScript “ ( https://noscript.net/)."

 

Wtyczki na YouTube

Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla Youtube udostępnia Google Inc. Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W przypadku materiałów video z Youtube , dostępnych na niniejszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również prawa Klienta w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę prywatności Klientów zostały opisane w polityce prywatności Google.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 

1.       Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 

1)      współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

2)     stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

3)     stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

2.      Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@aquasolution.pl lub adres korespondencyjny: ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

pixel
### Dbamy o Twoją prywatność Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z [Polityką dotyczącą cookies](https://b2b.aquasolution.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij